PROHLÁŠENÍ PROVOZOVATELE?

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Společnost Nofox sro se sídlem Šarišská 1551/21 Stropkov, 091 01, IČ: 46687301 prohlašuje jako provozovatel internetového obchodu FOTOOBAL.CZ, že pro zajištění ochrany práv dotčených osob přijal vhodná technická a organizační opatření, které deklarují zákonné zpracovávání osobních údajů.  Provozovatel dále zavedl transparentní systém zaznamenávání bezpečnostních incidentů a jakýchkoliv dotazů ze strany dotyčné osoby, jakož i jiných osôb.Jednotlivé informace může dotyčná osoba dozvědět i telefonicky na:  +421 950 401 200  emailem:  becreative@nofox.sk , nebo přímo na webovém sídle provozovatele:  https://www.fotoobal.cz/ochrana-osobnich-udaju/

K Vašim osobním údajům přistupujeme profesionálně a citlivě. 

 • V žádném případě je neposkytujeme třetím stranám (kromě rozsahu potřebného pro doručení zboží).
 • Osobní údaje jsou uloženy v zabezpečené databázi s potřebou autorizovaného přístupu.
 • Získáváme od vás pouze ty údaje, které skutečně potřebujeme ke zpracování vaší objednávky.
 • Vaše údaje jsou na cestě k našemu serveru šifrované, tak, aby je nikdo nemohl po silnici dešifrovat.
 • Všichni pracovníci Nofox sro, kteří přijdou do styku s Vašimi osobními údaji byly náležitě poučeni o správném a citlivém zacházení s nimi.
 • Pokud si nepřejete dostávat emaily s našimi akciemi, stačí je vypnout v nastavení vašeho účtu, případně nás o této skutečnosti stačí informovat e-mailem.
 • Můžete nás kdykoli požádat o smazání vámi vloženého příspěvku nebo všech vložených příspěvků z účtu e-mailem.
 • Rovněž nás můžete kdykoli požádat o smazání účtu a historie objednávek e-mailem, písemně nebo osobní návštěvou.

 

Abychom byli schopni zajistit kvalitní služby, budeme potřebovat pár informací. 

 • Podrobný seznam požadovaných údajů naleznete níže.
 • Získáváme od Vás jen ty údaje, které skutečně potřebujeme na zpracování Vaší objednávky, v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení GDPR – ctíme si Vaše soukromí.
 • Abychom zajistili, že Váš zaplacené zboží nepřevezme neoprávněná osoba, od každého zákazníka vyžadujeme při doručení prokázání totožnosti a zapsání čísla občanského průkazu do dodacího listu – poskytnutí této informace je prospěšné pro Vás. Tuto informaci nepožadujeme u zásilek na dobírku.

 

Bezpečné internetové bankovnictví 

Při placení přes internet pomocí platebních systémů zadáváte všechny své údaje na zabezpečených stránkách banky.

S Vašimi citlivými platebními údaji nepřicházíme do styku – dozvíme se jen úspěšný nebo neúspěšný výsledek transakce.

Podrobné informace o zpracovávání ochraně osobních údajů Podle nařízení EP a Rady EU č. 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů ao volném pohybu těchto údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46 / ES (obecné nařízení o ochraně údajů) a zákona SR č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů ao změně některých zákonů (dále jen “zákon o ochraně osobních údajů”).

II. ZDROJE A KATEGORIE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 1. Provozovatel zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl / la nebo osobní údaje, které provozovatel získal na základě plnění Vaší objednávky.
 2. Provozovatel zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nutné pro plnění smlouvy.
III. ZÁKONNÝ DŮVOD A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
 • plnění smlouvy mezi Vámi a provozovatelem podle § 13 odst. 1 písm. b) Zákona,
 • oprávněný zájem provozovatele na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle § 13 odst. 1 písm. f) Zákona,
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle § 13 odst. 1 písm. a) Zákona v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
 1. Účelem zpracování osobních údajů je
 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi vámi a provozovatelem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutnou požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít zda ji ze strany provozovatele plnit,
 • zasílání obchodních sdělení a výkon dalších marketingových aktivit.
 1. Ze strany provozovatele nedochází / dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu § 28 Zákona. S takovým zpracováním jste poskytl / la svůj výslovný souhlas.
IV. DOBA UCHOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH DAT
 1. Provozovatel uchovává osobní údaje
 • Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme především po dobu trvání smluvního vztahu ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení GDPR. V případech zpracování osobních údajů, ke kterému byl udělen souhlas, budou Vaše osobní údaje uchovávány po dobu 5 let, nebo do odvolání souhlasu.
 • Vaše osobní údaje, které jsou nezbytné pro splnění našich povinností, které nám vyplývají z obecně závazných právních předpisů (např. Uchovávání jednotlivých účetních záznamů ve smyslu zákona č. 431/2002 Sb. O účetnictví ve znění pozdějších předpisů, pro případy prokázání splnění si daňových povinností ve smyslu daňových předpisů zákon č. 595/2003 Sb. o dani z příjmů, zákon č. 563/2009 Sb., o správě daní a pod.), musíme uchovávat po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy. V každém případě se ale řídíme zásadou minimalizace uchovávání osobních údajů ve smyslu čl. 5 odst. 1 písm. e) Nařízení GDPR a proto budou Vaše osobní údaje, které nepodléhají archivaci podle zvláštních právních předpisů, vymazány nebo anonymizovány.
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle
 1. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů provozovatel osobní údaje vymaže.
V. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH DAT (SUBDODAVATELÉ PROVOZOVATELE)
 1.   Příjemci osobních údajů jsou osoby
 • Podílející se na dodávání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
 • zajišťující služby provozování e-shopu (FOTOOBAL.SK) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
 • zajišťující marketingové služby.
 1. Provozovatel nemá / ​​má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů v třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb.

V./a – Seznam našich zprostředkovatelů, kteří mohou zpracovávat Vaše osobní údaje.

Ve většině případů zpracováváme Vaše údaje pro vlastní účely jako provozovatel. To znamená, že my stanovujeme účely, pro které Vaše osobní údaje shromažďujeme, určujeme prostředky zpracování a zodpovídáme za jejich řádné provedení.
Vaše osobní údaje můžeme předávat také dalším subjektům, které se nacházejí v roli zprostředkovatele a to zejména:

NÁZEV SLUŽBY TYP SLUŽBY A ÚČEL ZPROSTŘEDKOVATEL
DPD CZ sro Přepravní partner Direct Parcel Distribution CZ sro, Technická 7, 821 04 Bratislava, IČO: 35834498
GOPAY s.r.o. Platby a zpracování transakcí Planá 67,  370 01 Planá, Česká republika IČ: 26046768
podpora@gopay.cz, +420 387 685 123
VI. VAŠE PRÁVA A POVINNOSTI
 1. Zákazník je povinen uvést pouze úplné a pravdivé údaje.
 2. Zákazník se zavazuje prokázat svou identitu při předávání zaplaceného zboží a zapsat číslo občanského průkazu do dodacího listu (to neplatí pro zásilky na dobírku).
 3. Zákazník se zavazuje, že v případě změny své údaje zaktualizuje a to nejpozději před provedením první objednávky následující po vzniku změny.
 4. Zákazník se zavazuje, že pokud poskytne osobní údaje třetí osoby jako údaje pro doručení (jméno, příjmení, telefonní číslo), činí tak pouze s jejím souhlasem a dotyčná osoba je seznámena s postupy, právy a povinnostmi, které jsou uvedeny na této stránce.
 1. Za podmínek stanovených v Zákoně máte
 • právo na přístup ke svým osobním údajům podle § 21 Zákona,
 • právo na opravu osobních údajů podle § 22 Zákona, popřípadě omezení zpracování podle § 24 Zákona,
 • právo na výmaz osobních údajů podle § 23 Zákona,
 • právo vznést proti zpracování podle § 27 Zákona,
 • právo na přenositelnost údajů podle § 26 Zákona,
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email provozovatele uvedený v čl. III těchto podmínek.
 1. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.
VII. PODMÍNKY ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH DAT
 1. Provozovatel prohlašuje, že přijal všechny vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Provozovatel přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v elektronické podobě.
 3. Provozovatel prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.
VIII. KAMERY SYSTÉMY V NAŠICH PROSTORÁCH
 1. Automaticky zpracováváme i záznamy z kamer na našich provozech. Naše kamenné provozu jsou monitorovány kamerovými bezpečnostními systémy a záznamem. Bezpečnostní systém na provozech je zaveden ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení GDPR – oprávněného zájmu za účelem prevence, jakož iz důvodu objasňování možné nezákonné činnosti.
 2. Provozovatelem kamerového systému jsme my, společnost  Nofox sro, se sídlem Šarišská 1551/21, 091 01 Stropkov, IČO: 46 687 301
 3. Doba uchovávání kamerového záznamu je 0 dní. Kamerový záznam se neuchovává.
IX. ZÁSADY POUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ COOKIES

V souladu s §55 odst.5 Zákona NRSR č. 351/2011 Sb o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů si vás dovolujeme informovat o používání cookies a upoutat vaši pozornost na možnost změny nastavení svého internetového prohlížeče pro případ, že vám aktuální nastavení využívání cookies nevyhovuje.

Co jsou cookies?

Soubory cookies jsou malé textové soubory, které mohou být do internetového prohlížeče odesílány při návštěvě webových stránek a ukládány do vašeho zařízení (počítače nebo do jiného zařízení s přístupem na internet, jako např. Smartphone nebo tablet). Soubory cookies se ukládají do složky pro soubory vašeho internetového prohlížeče. Cookies obvykle obsahují název webové stránky, ze které pocházejí a datum svého vzniku. Při další návštěvě stránky webový prohlížeč znovu načte soubory cookies a tyto informace odešle zpět webové stránce, která původně cookies vytvořila. Soubory cookies, které používáme, nepoškozují váš počítač.

Používání cookies
Používáním stránek provozovaných Nofox sro vyjadřujete souhlas s použitím cookies v souladu s nastavením vašeho internetového prohlížeče. Pokud navštívíte naše webové stránky, v prohlížeči máte povoleno přijímání souborů cookies, neprovedete změnu nastavení vašeho internetového prohlížeče a pokračujete v návštěvě našich web stránek považujeme to za přijetí našich podmínek používání souborů cookies.

Proč používáme cookies?
Cookies používáme s cílem optimálně vytvářet a neustále zkvalitňovat naše služby, přizpůsobit jejich vašim zájmům a potřebám a zlepšovat jejich strukturu a obsah i na vytváření zajímavých nabídek pro Vás Nofox sro nepoužívá údaje získané používáním cookies jako kontaktní údaje na kontaktování Vás prostřednictvím pošty, elektronické pošty nebo telefonu.

Jak můžete nastavení cookies změnit?
Většina internetových prohlížečů je původně nastavena na automatické zapnuté cookies. Toto nastavení lze změnit zablokováním cookies nebo upozorněním v případě, že se mají cookies poslat do vašeho zařízení. Instrukce na změnu cookies najdete ve volbě “pomoc” každého prohlížeče. Pokud používáte různé zařízení pro přístup k stránkám (např. Počítač, smartphone, tablet), doporučujeme každý prohlížeč na každém zařízení přizpůsobit vašim preferencím cookies.

Konkrétní postup pro nejpoužívanější webové prohlížeče najdete zde:

Chrome
Safari
Internet Explorer
Firefox
Android

Proč si ponechat nastavení cookies?
Používání cookies a jejich povolení ve webovém prohlížeči je na vašem rozhodnutí. V případě změny jejich nastavení však mohou mít některé naše webové stránky omezenou funkčnost a snížený uživatelský komfort.

X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen / á s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen / seznámena s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 3. Provozovatel je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste provozovateli poskytl / la.
Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 5.8.2020