Všeobecné obchodní podmínky

I. Obecná ustanovení

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu https://www.fotoobal.cz/ (dále jen “obchodní podmínky”) upravují právní vztahy společnosti Nofox sro Šarišská 1551/21, Stropkov 091 01, IČ: 46 687 301 , zapsaná v obchodním rejstříku Prešov, oddíl: Sro, Vložka číslo: 26722 / P (dále jen prodávající) a jejích zákazníků (dále jen “kupující”) platí pro nákup na webstránce internetového obchodu https://www.fotoobal.cz/ (dále jen “internetový obchod “), který provozuje:

obchodní jméno společnosti: Nofox sro , IČ: 46 687 301

sídlo obchodní společnosti: Šarišská 1551/21, Stropkov 091 01

IČO: 46 687 301

Zákaznická linka : tel .: +421 907 120 160 , e-mail: info@fotoobal.cz

(Dále jen “prodávající”).

2. Všeobecné obchodní podmínky blíže upravují práva a povinnosti smluvních stran, kupujícího (kupujícího) a prodávajícího (dodavatele zboží a služeb), které prostřednictvím elektronického obchodu uzavřou kupní smlouvu na zboží zakoupené prostřednictvím internetového obchodu.

3. Prodávající zveřejňuje seznam výrobků, které nabízí k prodeji kupujícímu a umožňuje kupujícímu zboží objednávat prostřednictvím webstránky internetového obchodu. Tyto obchodní podmínky se vztahují výlučně na nákup v internetovém obchodě prodávajícího.

4. Smluvní strany se dohodly, že obchodní podmínky jsou nedílnou součástí jakékoliv kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetové stránky internetového obchodu prodávajícího, pokud dále není uvedeno jinak. V případě, že prodávající a kupující uzavřou kupní smlouvu, ve které si dohodnou podmínky odchylně od obchodních podmínek, zvláštní ustanovení kupní smlouvy mají vždy přednost před obchodními podmínkami. Kupující prostřednictvím tzv. zaškrtávacího políčka v procesu uzavírání kupní smlouvy přes internetový obchod a odesláním objednávky potvrzuje, že se seznámil se zněním obchodních podmínek, v plném rozsahu porozuměl jejich obsahu a všem podmínkám a že s nimi souhlasí, a je si vědom skutečnosti,

5. Dohled nad prodejem zboží a poskytováním služeb přepravy zboží prodávajícím, včetně prodeje prostřednictvím internetového obchodu, vykonává:

Orgán dozoru: Inspektorát SOI pro Středočeský kraj Obránců míru 6, 080 01 Prešov 1   Odbor výkonu dozoru tel. č. 051/772 15 97 fax č. 051/772 15 96 Kontaktujte nás pomocí formuláře

II. Informace o zboží a ceně

1. Internetový obchod slouží k vytvoření a koupi personifikovaných a originálních obalů na telefon. Kupní cena záleží od vybraného obalu na telefon, jeho materiálu a zvolených barev, šablon, tisku. Cena takového personalizujícího obalu je jednotná ve výši 429 Kč slovem: čtyři sta dvacet devět Korún českých .

2. Všechny případné akční ceny zboží zveřejněných v internetovém obchodě platí pouze do uvedeného času, nebo do vyprodání zásob, pokud při konkrétním výrobku není uvedeno jinak.

III. Uzavření kupní smlouvy

1. Objednávka kupujícího ve formě kupujícím vyplněného a odeslaného formuláře nacházejícího se v internetovém obchodě prodávajícího se považuje za závazný návrh na uzavření kupní smlouvy ze strany kupujícího. Objednávka kupujícího musí obsahovat následující údaje: jméno, příjmení (název firmy, pokud si kupující objednává do firmy), adresa trvalého pobytu, dodací adresa (ulice, číslo, město, PSČ), e-mailový a telefonický kontakt, jednoznačnou identifikaci objednávaného zboží a jeho množství, způsob úhrady za zboží (dobírka, převod na účet, platba kartou), způsob přepravy a převzetí zboží (Slovenská pošta, osobní odběr); pokud se objednává za právnickou osobu, musí se uvést obchodní jméno, sídlo (fakturační adresu), IČO a DIČ, při plátci DPH musí uvést DIČ. Objednávka kupujícího, která neobsahuje všechny požadované údaje, není závazný návrh na uzavření kupní smlouvy ze strany kupujícího, a prodávající nebude povinen takovou neúplnou objednávku kupujícího akceptovat. Prodávající může, není však povinen, požádat kupujícího o doplnění chybějících údajů v objednávce. Emailová adresa kupujícího zadaná v objednávce bude použita na doručování všech informací kupujícímu a považuje se za trvanlivý nosič ve smyslu § 2, odst. 7 zákona 102/2014 Sb

2. Po doručení objednávky prodávajícímu bude kupujícímu na jím uvedenou elektronickou adresu (e-mail) zasláno potvrzení objednávky.

3. Kupní smlouva se považuje za uzavřenou závazným akceptováním návrhu na uzavření kupní smlouvy prodávajícím.

4. Závazné akceptování objednávky obsahuje údaje o názvu a specifikaci zboží, údaje o kupní ceně zboží, dodací lhůtě, místo dodání zboží, údaje o přepravě zboží včetně ceny přepravy, údaje o způsobu platby, údaje o prodávajícím a údaje o kupujícím, případně další potřebné údaje.

IV. Odstoupení od smlouvy

1. Kupující bere na vědomí, že v případech prodeje zboží, který byl zhotoveného podle zvláštních požadavků kupujícího, zboží vyrobeného na míru nebo zboží určeného speciálně pro jednoho kupujícího se na toto zboží nevztahuje odstoupení od smlouvy ve smyslu § 7 odst. 6 zákona číslo 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího ao změně některých zákonů.

2. Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, nebo pokud výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží dohodnutého ve smlouvě přerušil výrobu nebo provedl tak závažné změny, které znemožnily realizaci splnění povinností prodávajícího vyplývajících ze smlouvy nebo z důvodů vyšší moci, nebo pokud ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze na něm spravedlivě požadovat, není schopen dodat zboží kupujícímu ve lhůtě stanovené těmito všeobecnými obchodními podmínkami nebo v ceně, která je uvedena v internetovém obchodě. Prodávající je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat kupujícího a vrátit mu již zaplacenou zálohu za zboží dohodnutý ve smlouvě ve lhůtě do 14 dnů od oznámení o odstoupení od smlouvy a to převodem na účet určený kupujícím. Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy:
a) pokud kupující (kupující) řádně a včas neuhradí celkovou cenu,
b) jestliže kupující (kupující) řádně a včas nepřevezme dodané zboží nebo zboží připraveno na osobní odběr.

c) jestliže byl vydán již na základě zaplacené zálohy,

d) z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží (zrušení nebo přerušení výroby), změněné technické parametry výrobku v takové míře, že není možné zboží prodat za dohodnutou smluvní cenu nebo z důvodů vyšší moci. O této skutečnosti je prodávající povinen neprodleně informovat kupujícího a vrátit mu případně již zaplacenou zálohu na základě dohodnutých podmínek ve smlouvě ve lhůtě 14 dnů.

3. Prodávající uplatňuje své právo odstoupit od smlouvy oznámením o odstoupení:
a) doporučenou poštou na adresu trvalého bydliště (sídla) kupujícího nebo
b) elektronickou zprávou (e-mail) na elektronickou adresu kupujícího.

V. Platební podmínky

1. Kupní cenu za zboží a dopravu (dále jen “celková cena”), je kupující povinen uhradit jedním ze způsobů uvedených níže.

a) bezhotovostně  platební kartou prostřednictvím internetu

b) prostřednictvím platebního systému GoPay

c) bezhotovostně převodem na účet prodávajícího, vedený u společnosti Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky(dále jen „účet prodávajícího“);

2. V případě, že kupující zaplatí prodávajícímu kupní cenu bezhotovostním převodem, za den úhrady kupní ceny se považuje den, kdy byla celá kupní cena připsána na účet prodávajícího.

3. Pokud kupující neuhradí celkovou částku za zboží do 7 kalendářních dnů od potvrzení objednávky, pokud se ve smlouvě dohodnuto jinak, není prodávající povinen zboží vydat resp. přijmout do výroby. Může to být navíc i důvod k odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího v souladu s článkem IV., Bod 2 písm. a) všeobecných obchodních podmínek.

VI. Podmínky dodání zboží

1. Informace o orientační dostupnosti zboží je uvedena v elektronickém obchodě při každém jednotlivém zboží. Obvyklá dostupnost zboží s termínem jeho výroby a expedice je do 14 pracovních dnů. Informace o aktuální obvyklé dodací době, která je pro prodávajícího závazná je kupujícímu zaslána v potvrzení objednávky, kterou kupující obdrží e-mailem.

2. Kupující si může zvolit z následujících způsobů doručení zboží:
a) doručení zboží kurýrem společnosti

Direct Parcel Distribution CZ s. r. o.

Modletice 135, 251 01 Říčany u Prahy

IČ: 61329266
DIČ: CZ61329266

b) osobní odběr.

3. Při výběru osobního odběru bude zboží pro kupujícího uložen na zvoleném odběrném místě do 14 kalendářních dnů ode dne kdy bylo kupujícímu oznámeno, že zboží je připraven k vyzvednutí. Pokud toto zboží v této lhůtě kupující nepřevezme bude vyzván prostřednictvím e-mailu s informací, že se poskytuje dodatečná lhůta v délce dalších 14 dní. Jelikož se zboží vyhotovuje na míru a podle zvláštních požadavků nelze prodat zboží jinému spotřebiteli. V případě, že si zákazník ve stanovené lhůtě zboží nepřevezme bude toto zboží zlikvidován.

4. Cenu dopravy je 89 Kč přes službu Zásilkovna a 126 Kč přes službu kuríra DPD – PPL v případě koupě za 1000Kč a více je doprava zdarma.

5. Prodávající bude kupujícího informovat o dodání zboží nejpozději den před jeho dodáním. V případě doručování zboží kurýrem:

a) v den odevzdání balíku kurýrovi zasílá prodávající e-mail kupujícímu,

b) v den doručení budete opět informováni SMS a emailem o přibližném čase doručení zboží a bude Vám zaslán telefonický kontakt na kurýra. V případě, že Vám nevyhovuje čas nebo místo doručení, můžete se s kurýrem telefonicky spojit a dohodnout se.

c) Před doručením zboží Vás kurýr telefonicky kontaktuje.

d) Pokud se v daný den nepodaří zboží doručit, kurýr Vás bude kontaktovat opět na následující pracovní den.

e) Jestliže se nepodaří zboží doručit ani opakovaně, kurýr si dohodne jiný termín doručení a uloží balík v depu kurýrní společnosti.

6. Prodávající je oprávněn dodat zboží před dohodnutým termínem dodání zboží, pouze pokud s tím kupující souhlasí.

7. Místo dodání zboží je místo dohodnuté v kupní smlouvě.

8. Prodávající splní svou povinnost dodat zboží tak, že v místě dodání:
a) předá zboží přepravci k přepravě kupujícímu,

b) odešle zboží kupujícímu nebo
b) umožní kupujícímu se zbožím disponovat ve své provozu; nakládku zboží na dopravní prostředek a odvoz zboží z místa dodání si zajistí kupující na vlastní náklady a nebezpečí.

9. Pokud prodávající splnil svou povinnost dodat zboží v souladu tímto článkem obchodních podmínek, je kupující povinen zboží převzít osobně a potvrdit převzetí zboží svým podpisem na dokladu o převzetí zboží.

10. Kupující se zavazuje před provedením zboží zkontrolovat celistvost a neporušenost balení zboží a potvrdit svým podpisem převzetí zboží na dokladu o převzetí zboží.

11. Kupující je oprávněn zboží nepřevzít / odmítnout pokud zjistí, že:
a) obal zboží je vážně poškozen a lze předpokládat, že došlo i k poškození vnitřního obsahu nebo,
b) zboží není kompletní nebo,
c) zboží ačkoli zabalen zjevně neodpovídá předmětu kupní smlouvy z

d) a podmínky, že uvede důvody odmítnutí do předávacího protokolu. Kupující je také povinen neprodleně informovat prodávajícího elektronickou zprávou na adresu pro vyřizování objednávek. Důvody odmítnutí musí kupující uvést (v případě, že se nejedná v souladu se zákonem o odstoupení) v předávacím protokolu (při osobním odběru nebo doručení kurýrní službou).

12. Prodávající neodpovídá za opožděnou dodávku zboží zaviněnou poštou nebo kurýrní službou, případně udáním nesprávné adresy kupujícím. Zpoždění dodání zásilky neopravňuje zákazníka k odmítnutí zásilky nebo požadování slevy za nedodržení lhůty.

13. Pokud kupující bezdůvodně odmítne převzít řádně dodané zboží prostřednictvím přepravce nebo kupující nepřevezme zboží uloženo na odběrném místě (při osobním odběru) ve lhůtě stanovené v bodě 4 tohoto článku, má prodávající nárok na náhradu vzniklé škody (např. Nárok na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s doručováním zboží).

14. Prodávající spolu se zbožím doručí kupujícímu doklad o převzetí zboží, který je zároveň dokladem o zaplacení zboží v případě platby na dobírku. Faktura je zaslána kupujícímu v elektronické formě e-mailem nejpozději v den doručení zboží.

VII. Nabývání a přechod nebezpečí škody na zboží

1. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží až úplným zaplacením celé kupní ceny za zboží.

2. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v době, kdy kupující nebo třetí osoba zmocněná kupujícím převezme zboží od prodávajícího nebo od jeho zástupce, pověřeného doručením zboží nebo když tak neučiní včas, tak v době, kdy prodávající umožní kupujícímu nakládat se zbožím a kupující zboží nepřevezme.

VIII. Reklamační řád (odpovědnost za vady, záruka, reklamace)

1. Prodávající poskytuje na dodávané zboží záruční dobu, která je 24 měsíců (v souladu s § 620 Obč. Zákoníku, během níž bude způsobilý k použití k obvyklému účelu a zachová si obvyklé vlastnosti. Záruční doba začíná běžet dnem dodání zboží. Faktura za zboží , resp. příjmový pokladní doklad slouží zároveň jako záruční list. Pokud kupujícím není spotřebitelem, postupuje se podle ustanovení Obchodního zákoníku a záruční doba je 1 rok. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží od přepravní společnosti nebo přímo od prodávajícího pokud si zboží přebírá kupující osobně v den jeho převzetí.

2. Kupující je povinen neprodleně po přijetí objednávky zkontrolovat dodané zboží, zejména zda byl dodán kompletní a nepoškozené.

3. Odpovědnost za vady, na které se vztahuje záruka, nevzniká, jestliže vady byly způsobeny po přechodu nebezpečí škody na zboží po jeho převzetí kupujícím, zejména:

a) ztrátou účtenky nebo faktury umožňující identifikovat oprávněnost uplatnění nároků z vad,
b) neoznámením zjevných vad při převzetí zboží / poškozený obal,
c) uplynutím záruční doby zboží,
d) mechanickým poškozením zboží,
e) poškozením zboží při přepravě vlastním dopravním prostředkem,
f) používáním zboží v rozporu s návodem k použití av rozporu s návodem na údržbu v podmínkách, které neodpovídají svojí vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy přirozenému prostředí,
g) neodbornou manipulací a nešetrným zacházením zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,
h) poškozením zboží nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci, obecnými zásadami, technickými normami nebo bezpečnostními předpisy platnými v ČR,
i) poškozením zboží neodvratitelnými nebo nepředvídatelnými událostmi,

k) za případné překlepy, gramatické chyby, které kupující učiní při vytvoření obalu.

4. Reklamace se uplatňuje v sídle prodávajícího osobně, a pokud to povaha věci umožňuje i doporučenou poštou na adresu prodávajícího. O přijetí reklamace musí prodávající vydat potvrzení. Prodávající potvrdí přijetí reklamace a vydá kupujícímu potvrzení o uplatnění reklamace zboží ve vhodné formě. Za den uplatnění reklamace se považuje den jejího doručení prodávajícímu. Pokud není možné potvrzení doručit ihned, musí se doručit bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace. Potvrzení o vyřízení reklamace bude zasláno písemně. Prodávající je povinen určit způsob vyřízení reklamace ihned, ve složitých případech do 3 dnů ode dne uplatnění reklamace. V odůvodněných případech, zejména pokud se vyžaduje složité technické zhodnocení zboží nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po určení způsobu vyřízení reklamace vyřídí reklamaci prodávající ihned, v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později. Vyřízení reklamace však nesmí být delší než 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí 30 denní lhůty pro vyřízení reklamace má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy a bude mu vrácena plná částka za zboží nebo má právo na v návodu k použití, chemickými a mechanickými vlivy přirozeného prostředí zboží, obecnými zásadami, technickými normami nebo bezpečnostními předpisy nebo jiným porušením záručních podmínek.

5. Práva kupujícího při uplatňování reklamace:

a. při odstranitelné chybě má kupující právo, aby ta byla odstraněna bezplatně,

b. při výskytu neodstranitelné chyby, která brání řádnému užívání věci na určený účel

c. reklamace se považuje za vyřízenou, pokud skončí reklamační řízení řádně a včas. O způsobu odstranění vady rozhoduje prodávající. Kupující může požadovat namísto opravy vady (opravy) výměnu chybné věci za bezvadnou, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem na cenu zboží nebo závažnost chyby, daný účel, má kupující právo buď na výměnu věci nebo na odstoupení od kupní smlouvy (vrácení peněz) nebo slevu z ceny. Předáním reklamovaného zboží, jeho výměnou nebo vrácením kupní ceny zboží, písemnou výzvou k převzetí plnění nebo její odůvodněné zamítnutí.

6. nepoškozené zboží, resp. neporušenost obalu (podle pokynů při přebírání zboží) je třeba zkontrolovat při přebírání zboží, protože zboží při přepravě se může poškodit, doporučujeme kupujícím rozbalit zboží a prohlédnout si ho v přítomnosti dopravce. Vaším podpisem kurýrovi prohlašujete že obal je nepoškozený.

7. Tyto reklamační podmínky jsou nedílnou součástí všeobecných obchodních podmínek, a prodávající si vyhrazuje právo je kdykoliv měnit i bez předchozího upozornění kupujícího.

IX. Ochrana osobních údajů

1. Za účelem realizace Smlouvy (prodeje v internetovém obchodě) bude Prodávající jako provozovatel zpracovávat osobní údaje v nezbytném rozsahu. Prodávající zpracovává osobní údaje ve smyslu platných právních předpisů a ve smyslu zákona č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů ao změně některých zákonů a NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů ao volném pohybu těchto údajů. Jako prodávající zpracovává osobní údaje naleznete v sekci “ochrana osobních údajů”

2. Prodávající zpracovává dobrovolně poskytnuté osobní údaje kupujícího v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště, dodací adresa, e-mail, telefonní číslo, bankovní účet.

3. Kupující odpovídá za úplnost, pravdivost a správnost osobních údajů, které za výše uvedeným účelem poskytl prodávajícímu. V případě změny poskytnutých osobních údajů je kupující povinen jejich změnu neprodleně oznámit prodávajícímu.

4. V případě neaktuálnosti osobních údajů poskytnutých kupujícím, po splnění účelu nebo po podání námitky budou osobní údaje kupujícího zlikvidovány.

5. Prodávající prohlašuje, že osobní údaje kupujícího zpracovává pouze pro výše uvedené účely av souladu se zákonem o ochraně osobních údajů, a to za použití vhodných technických, organizačních a bezpečnostních opatření.

X. Autorské právo

1. Kupující prohlašuje, že:

a) disponuje potřebným autorským právem k fotografiím, které použije na obal telefonu a nese zodpovědnost za všechny následky i případně škody při porušení těchto práv,

b) přenášenými fotografiemi neporušuje trestní zákony, především předpisy proti šíření dětské pornografie.

V případě, že prodávající zjistí porušení tohoto prohlášení neprodleně podá oznámení příslušným orgánům činných v trestním řízení.

2. Prodávající nezodpovědná za škody, které vzniknou třetím stranám porušením autorského práva.

XI. Závěrečná ustanovení

1. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Povinnost oznámení změny obchodních podmínek se považuje za splněnou jejím zveřejněním na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího.

2. Kupující není oprávněn bez souhlasu prodávajícího postoupit svou pohledávku vůči prodávajícímu vyplývající z této smlouvy svou pohledávku na třetí osoby. 3. Veškeré závazkové právní vztahy, které vznikly na základě smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím v návaznosti na tyto všeobecné obchodní podmínky se řídí správným řádem ČR.

3. Na vztahy neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami se vztahují příslušná ustanovení zejména občanského zákoníku, Zákona č. 22/2004 Sb o elektronickém obchodu ao změně zákona č. 128/2002 Sb o státní kontrole vnitřního trhu ve věcech ochrany spotřebitele ao změně některých zákonů, ve znění zákona č. 284/2002 Sb, Zákona č. 250/2007 Zz o ochraně spotřebitele ao změně zákona České národní rady č. 372/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů a Zákona č. 102/2014 Zz o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího ao změně některých zákonů a ostatní obecně závazné právní předpisy České republiky.

4. Neplatnost některého ustanovení obchodních podmínek neovlivní platnost jakéhokoli jiného ustanovení obchodních podmínek, pokud je takové ustanovení oddělitelné.

5. Pokud spotřebitel není spokojen se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva, má možnost obrátit se na prodávajícího o žádostí o nápravu. Pokud prodávající na žádost o nápravu odpoví zamítavě nebo neodpoví do 30 dnů ode dne jejího odeslání, spotřebitel má ve smyslu § 12 zákona č. 391/2015 Sb o alternativním řešení spotřebitelských sporů ao změně některých zákonů právo podat návrh na zahájení alternativního řešení svého sporu. Příslušným subjektům na alternativní řešení spotřebitelských sporů s provozovatelem e-shopu je Slovenská obchodní inspekce (www.soi.sk) nebo jiná příslušná oprávněná právnická osoba zapsaná v seznamu subjektů alternativního řešení sporů vedeném Ministerstvem hospodářství České republiky (http: //www.mhsr. cs / seznam-subjektů-alternativního-esení-spotřebitelských-sporů / 146987s), přičemž spotřebitel má právo volby, na který z uvedených subjektů alternativního řešení spotřebitelských sporů se obrátí. Spotřebitel zároveň může na podání návrhu na alternativní řešení svého sporu využít platformu pro řešení sporů on-line, která je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informace o poplatcích za návrh najde spotřebitel na internetových stránkách konkrétního subjektu alternativního řešení sporů. která je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informace o poplatcích za návrh najde spotřebitel na internetových stránkách konkrétního subjektu alternativního řešení sporů. která je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informace o poplatcích za návrh najde spotřebitel na internetových stránkách konkrétního subjektu alternativního řešení sporů.

Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto VOP. Povinnost písemného oznámení změny VOP je splněna umístěním na internetové stránce www.fotoobal.cz

Tyto VOP jsou platné od 15.10. 2019 a plně nahrazují předchozí VOP. Provozovatel si vyhrazuje právo změnit VOP i bez předchozího upozornění. Toto úplné znění Všeobecných podmínek nabývá účinnosti 15.10. 2019